Descobreix els avantatges de les cases prefabricades

Seu Central Lleida

C/Palauet 131, 25001- Lleida

info@starmodul.com

E-mail de contacte

Horari Atenció

DILL - Dj: 8:00 - 13:00 i 15:30 - 18:30. Dret: 8:00 a 16:00

Preguntes Freqüents - Habitatges Industrialitzats Starmodul

L’innovador i guardonat sistema Starmodul és un sistema de construcció modular amb un gran èxit entre empreses de tota mena. Però què és exactament Starmodul ? Quin tipus de sistema ofereix? Coneix les respostes a les preguntes més freqüents sobre el sistema Starmodul per a estructures metàl·liques .

Starmodul és una empresa fabricant d’unions cargolades per a la construcció d’estructures metàl·liques. Aquestes estructures són desmuntables i es componen de peces cargolades i galvanitzades. Ja sigui pel treball industrial o pel projecte particular, el sistema permet la construcció d’estructures de materials lleugers sense necessitat de soldadura.

És més econòmic a causa del temps de construcció, no degut als materials. Els nostres habitatges tenen un 75% de materials comuns als habitatges tradicionals. Només es diferencien en l’estructura, els tancaments i les cobertes, la resta són materials i acabats com l’habitatge tradicional. Aquest 25% que representa el sistema StarModul aconsegueix reduir el cost de construcció ja que és un sistema de ràpida execució. Per exemple, l’estructura d’un habitatge de dues plantes es pot executar en 4 setmana.

Amb el sistema StarModul es poden fer infinitat de construccions, des d´un porxo exterior, fins a un magatzem, passant per un habitatge de planta baixa o planta baixa + planta pis. També és un sistema molt recomanable per a remuntes d’edificis ja que és un sistema lleuger i que es pot adaptar a pràcticament qualsevol distribució.

No hi ha cap limitació d’acabats exteriors ni interiors amb el nostre sistema.

Exteriorment, tenim la possibilitat de deixar el panell vist, ja que aquests panells tenen multitud d’acabats i colors exteriors o bé podem revestir la façana amb un altre material com podria ser un SATE o una rajola porcel·lànica fixada mecànicament.

Interiorment, se sol acabar amb aplacat de cartró-guix, però també es poden posar altres acabats com a panell sandvitx de fusta.

El nostre sistema no té pràcticament cap limitació pel que fa al disseny. Precisament és un punt fort del nostre sistema, la construcció de qualsevol disseny o forma. És un sistema molt versàtil que amb la combinació de diferents elements constructius pot oferir una gran quantitat de possibilitats.

Amb el sistema StarModul es poden fer infinitat de construccions, des d´un porxo exterior, fins a un magatzem, passant per un habitatge de planta baixa o planta baixa + planta pis. També és un sistema molt recomanable per a remuntes d’edificis ja que és un sistema lleuger i que es pot adaptar a pràcticament qualsevol distribució.

Les estructures StarModul estan fabricades amb tubs i unions sense soldadura fetes amb acer galvanitzat d’immersió en calent en una solució d’electròlit que conté zinc i utilitza l’electròlisi per crear el recobriment de l’acer. El zinc que recobreix l’acer fa que aquest sigui més resistent a l’oxidació. L´acer galvanitzat queda més protegit de l´aigua i la humitat gràcies al zinc, creant una capa de zinc sobre l´acer que evita que l´oxigen arribi al ferro, ja que aquest material sí que s´oxida amb facilitat.

A més, l’acer galvanitzat pot durar en perfectes condicions durant més de 70 anys, per tant, la seva vida útil és molt alta. La relació qualitat-preu daquest material és millor que amb altres materials i no requereix de manteniment. Un altre dels seus avantatges és que és un material ecològic ja que es pot reciclar diverses vegades.

Els recobriments exteriors de les estructures StarModul estan realitzats amb panell sandvitx, amb dues cares metàl·liques i nucli aïllant rígid. Aquests proporcionen un excepcional aïllament tèrmic amb el mínim gruix del panell, obtenint parets i sostres tèrmicament eficients, d’alta durabilitat, que garanteixen l’estanquitat amb les juntes encadellades. El panell té una garantia de fins a 25 anys.

El sistema constructiu StarModul permet ampliar o remodelar la distribució d’un habitatge de forma fàcil, ja que els panells són fàcilment desmuntables i reaprofitables i l’estructura, en disposar d’unions cargolades, es pot descargolar i adaptar a una altra distribució, sempre que es garanteixi l’estabilitat del conjunt mitjançant un càlcul estructural.

Els avantatges de construir amb tubs de secció quadrada d’acer galvanitzat són que presenta una major durabilitat que l’acer, no requereix pintat per a la protecció contra la corrosió ja ve tractat de fàbrica. A més, és un material molt més lleuger, que facilita el muntatge i elimina la necessitat de disposar de maquinària auxiliar per elevar els elements estructurals.

Els panells utilitzats per al revestiment exterior de les estructures StarModul són immunes a l’atac de fongs, floridures i altres agents biològics deteriorants. Ni el nucli aïllant del panell ni l’acer galvanitzat absorbeixen aigua, mantenint les prestacions tèrmiques al llarg de la seva vida útil.

Els panells sandvitx utilitzat com a revestiment exterior tenen un comportament al foc Bs1,D0. (B: difícilment combustible; s1: generació de fums molt limitada; s0: sense caiguda de gotes inflamables)

Les estructures StarModul compleixen les exigències del CTE-DB-SI (resistència al foc de les estructures).

Es considera que la resistència al foc d’un element estructural principal de l’edifici (forjats, bigues i suports) és suficient si arriba al temps en minuts de resistència al foc davant l’acció representada per la corba normalitzada temps temperatura. En el cas dhabitatges, els elements estructurals garanteixen una resistència R30 i R90 en el cas de garatges. A la construcció d’habitatges adossats es garanteix que la separació entre habitatges compleixi una R60.

Per garantir aquestes exigències es realitzen els trasdossats de la manera següent:

  • Zona vivenda: Extradossat Pladur® 72/400 (46) 2N – [46+2x13N]
  • Zona garatge: Extradossat Pladur® 91/400 (46) 3F – [46+3x15F]
  • Envans de separació entre habitatges: Envà Pladur® 144/600 (46+e+46) 4N+2MW Lliure – [2x13N+46+(e)+46+2x13N]